Thẻ: Quan hệ của các bên trong hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất