Thẻ: Phạm vi bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất