Thẻ: Mức hỗ trợ các đối các đối tượng thuộc hộ nghèo khi thu hồi đất tại Đà Nẵng?