Thẻ: Khi nào thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình