Thẻ: Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân mới tại Việt Nam