Thẻ: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền có được không?