Thẻ: Trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc uỷ quyền quản lý vận hành