Thẻ: Thời hạn sử dụng căn cước công dân gắn chip tại Việt Nam