Thẻ: Thời hạn bồi thường thiệt hại do tính mạng sức khỏe bị xâm phạm là bao lâu?