Thẻ: Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh tại Việt Nam