Thẻ: Đối tượng của hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất