Thẻ: Doanh nghiệp có quyết định giải thể thì có tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã giao kết không?