Thẻ: Cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực mẫu giấy ủy quyền đăng ký xe máy?