Thẻ: Các trường hợp đổi và cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip tại Việt Nam